Riihimäen paikallishistoriaa -


SOSIAALIDEMOKRAATTISEN
PUOLUEEN LÄHIMPINÄ VAATIMUKSINA OVAT :


1 YLEINEN, YHTÄLÄINEN JA VÄLITÖN VAALI-JA ÄÄNIOIKEUSKAIKILLE 21 VUODEN IKÄISILLE SUOMEN KANSALAISILLE SUKU- PUOLEEN KATSOMATTA KAIKISSA VAALEISSA JA ÄÄNESTYKSISSÄ SEKÄ KUNNALLISELLA ETTÄ VALTIOLLISELLA ALALLA.

SUHTEELLINEN EDUSTUS JA YKSIKAMARIJÄRJESTELMÄ.

SALAINEN ÄÄNESTYS.VAALIEN JA ÄÄNESTYKSEN TOIMITTAMINEN LAIN MÄÄRÄÄMÄNÄ VAPAAPÄIVÄNÄ.

PALKKIO VALITUILLE EDUSMIEHILLE KAIKILLA ALOILLA.


2 VÄLITÖN LAINSÄÄDÄNTÖ-OIKEUS KANSALLE LAKIEN SITTÄMIS- JA HYLKÄÄMISOIKEUDEN KAUTTA.


3 TÄYDELLINEN YHDISTYMIS, KOKOONTUMIS-, LAUSUNTO-JA PAINOVAPAUS.


4 YLEINEN KOULUPAKKO.MAKSUTON OPETUS KAIKISSA OPPILAITOKSISSA.

KANSAKOULUISSA MAKSUTTOMAT OPETUSVÄLINEKAPPALEET SEKÄ YLLÄPITO KAIKILLE OPPILAILLE, YLEMMISSÄ NIILLE, JOTKA OSOITTAVAT ERITYISTÄ KYKYÄ.

KANSAKOULU ON JÄRJESTETTÄVÄ KAIKKIEN YLEMPIEN OPILAITOSTEN POHJAKOULUKSI.

5 USKONTO ON JULISTETTAVA YKSITYISASIAKSI.

KIRKKO ON EROTETTAVA VALTIOSTA JA KIRKOLLSET SEKÄYHDYSKUNNAT KATSOTTAVA
YKSITYISIKSI YHDISTYKSIKSI,JOTKA ITSE JÄRJESTÄVÄT SISÄLLISET ASIANSA.

USKONNONOPETUS ON POISTETTAVA KOULUISTA.


6 KAIKKIEN HENKILÖLLISTEN JA VÄLILLISTEN VEROJEN POISTAMIEN YLEISELLÄ, ASTEITTÄIN NOUSEVALLA TULOVEROLLA, JOLLOIN ANSIOTONARVONNOUSU JA KORKOTULOT SEKÄ PERINTÖ ON VERO-
TETTAVA ANKARAMMIN KUIN OMASTA ANSIOSTA TAI TYÖSTÄ JOHTUVAT TULOT.
VEROTETTAVAN OMAISUUDEN ILMOITTAMISVELVOLLISUUS.

7 MAKSUTON OIKEUDENKÄYNTIJA OIKEUSAPU. KORVAUS VIATTOMASTI SYYTETYLLE , VANGITULLE JA TUOMITULLE.

8 TERVEYDENHOITO VALTION JA KUNTAIN AIAKSI.MAKSUTON LÄÄKÄRINAPU JALÄÄKKEET SEKÄ SYNNYTYSAPU.
MAKSUTON HAUTAUS.

9SOTLASTAAKKAA ON VÄHENETTÄVÄ JA KANSANPUOLUSTUS JÄRJESTETTÄVÄ VAKITUISEN SOTAVÄENOTON SIJAAN.

10 KAIKKIEN RAJOITUSTEN POISTAMINEN, JOTKA ASETTAVATNAISEN YLEIS- TAI YKSITYISOIKEUDELLISESSA SUHTEESSALA-ARVOISEMPAAN ASEMAAN KUIN MIEHEN.

11 YLEINEN KIELTOLAKI VÄKIUOMIEN VALMISTAMISEN JA KAUPAN SUHTEEN.
Näiden tavoitteiden lisäksi vaadittiin vielä :

Työväensuojelulainsäädäntöä ja

kunnallisohjelmaa sekä

maatalousohjelmaa.

TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNTÖ


Forssan kokous v. 1903 vaati, että työsuojelulainsäädäntöä on voimakkaasti edistettävä. Sen lähimpänä määränä vaatii Sosialidemokraattinen puolue Suomessa:

1 Työaika on saatava 8-tuntiseksi niissä am-mateissa, joissa eivät epäterveelliset olosuhteet vaadi sitä lyhyemmäksi.

2 Kullakin paikkakunnalla elintarvikkeisiin riittävä alin palkka on määrättävä ei aino-
astaan valtion ja kuntain, vaan yksityistenkin teettämissä töissä.

3 Yötyö on kiellettävä kaikilla muilla aloilla, paitsi sellaisilla, joiden teknillinen laatu tekee katkeamattoman työn välttämättömäksi. Naisilta ja nuorilta työntekijöiltä on yöyö kiellettävä kokonaan.

4 Täysi, vähintään 36 tuntia kestävä yhtämittainen lepoaika viikossa on säädettävä.

5 Lapset alle 14 vuoden on kiellettävä kaikesta ansiotyöstä.Lapsia (14-16 v.) oppilaita ja nuoria työntekijöitä (16-18 v.) varten on säädettävä riittäviä suojelumääräyksiä.

6 Naisten työ on kiellettävä aloilla, missä se on heidän ruumiilleen vahingollista.
Raskauden aikana on työ helpotettava tai kokonaan kiellettävä siitä alkaen, kuin ne
normaalisen raskauden merkit, jotka vaikeuttavat työtä ilmestyvät raskaudenajan lop-
pupuolella, sekä vähintään 6 viikkoa synnytyksen jälkeen.

7 Edellä olevat määräykset ovat ulotettavat, paitsi teollisuusväkeen, käsityöläisiin, maan-
viljelystyöväkeen ja palvelijoihin sekä, mikäli mahdollista, kauppa- ja kulkulaitosten työväkeen.

8 Työväen suojelumääräysten tarkkaa noudattamista valvomaan on asetettava riittävä
määrä sekä mies- että naistarkastajia ammatin laadun mukaan ja määrättävä niille apulaisia työväestöstä. Suojeluslakien rikkominen on estettävä ankaroilla rangaistuksilla.

9 Kaikkiin työntekijöihin sekä heidän asemassaan oleviin henkilöihin ulottuva
KANSANVAKUUTUS* , käsittäen, paitsi sairas- ja tapaturma-, myöskin vanhuus- ja
ansiokyvyttömyys-m sekä leskien ja orpolasten ynnä työttömyysvakuutuksen, on saatava aikaan

Vakuutuksesta syntyvät kustannukset suoritetaan tulo-ja varallisuus sekä perintöveron kautta keräytyvistä varoista.

Vakuutuslaitoksen hallinnon jäsenet valitsevat vakuutetut itse.

10 Vakuutuslait ovat siten laadittavat, että ne eivät anna aihetta mielivaltaiselle tulkitse-
miselle eikä kiertelemiselle.

Vakuutetuille ja heidän omaisilleen on täysi vahingonkorvaus.

11 Aviottomille ja hoidotta jääneille on valtion toimesta saatava täysin tarkoitusta vastaava
hoito ja kasvatus.

* Suurennus kopioitsijan.KUNNALLISENA OHJELMANAAN VAATII PUOLUE Forssan kokouksessa v. 1903:1 Äänioikeusoloja korjattaessa ei kunnallista vaalioikeutta missään tapauksessa saa aset-taa äänioikeutta ahtaammalle.

Työväelle on kunnallisissa edustuslaitoksis-sa myönnettävä väkilukuun nähden suhteel-linen määrä edustajasijoja.

2 Tilanahtauden ja siitä johtuvien terveydellisten sekä muiden epäkohtain poistamiseksi
ynnä monien muiden vaatimusten tyydyttämiseksi on kuntain, varsinkin kaupunki-
kuntain, ostettava lisämaita mahdollisimman suurissa määrissä.

3 Kuntien on otettava haluunsa sellaiset yleiselle hyvinvoinnille tärkeät liikealat, joita se
menestyksellä voi hoitaa tai jotka yksityisten hallussa ollen saattavat kunnan jäsenet heistä suuressa määrässä riippuvaisiksi.4 Työväen asuntopulan poistamiseksi onkuntain rakennettava riittävästi ajanmu-
kaisia asuntoja sekä yksityistä yrittelijäi yttä sillä alalla vissien ohjeiden alaisena kaikin tavoin edistettävä.

Kunnallisia yömajoja on järjestettävä.

5 Sairaanhoito, lääkärinapu, lääkkeet ja hautaus kunnan kustannuksella.

Näitä maksuja ei saa pitää vaivaisapuna.

6 Turvattomain lasten ja vanhusten hoito onajanmukaisella ja inhimillisellä tavalla järjestettävä.

7 Työväestölle on laitettava kuntain kustannuksella terveellisiä, hyvin järjestettyjä ja
maksuttomia kesälomasiirtoloita.

8 Yleisemmän työttömyysajan sattuessa on kuntain hankittava asujamilleen riittävästityötä ja riittävä alin palkka. Kuntien on perustettava yleisiä työttömyysrahastoja.


9 Kuntien työt on teetettävä ilman välikäsiä ja palkka maksettava sen tariffin mukaan, mikä kussakin ammatissa on silloin voimassa.

10 Työaika kunnan töissä on asetettava 8-tuntiseksi.

11 Kuntien on perustettava työnvälitystoimistoja, joitten hallinnossa tulee olla ainakin
puolet työväen järjestöjen valitsemia edustajia.

12 Kunnallinen kielto-oikeus on saatava aikaan, kunnes yleinen kieltolaki on säädetty.

13´Koulutarpeet kunnan kustannuksella sekä muuten mitä yleinen puolueohjelma tässä
kohden määrää.

14 Vähävaraisia varten todellinen köyhän asianajaja, jonka valitseminen jätettäköön vähävaraisten huostaan.

15 Kunnallisia tehtaitten- ja ammattitarkastajia on asetettava, joitten valitsemiseen riittävän
suuri vaikutus työläisille on annettava.MAATALOUSOHJELMANAAN VAATII PUOLUE ( Forssassa v. 1903) :1 Valtion ja kuntain nyt jo omistamia tiloja ja maa-aloja ei saa myydä eikä lahjoittaa.

2 Valtion ja kuntain omistamat asumattomat Maa-alat ovat saatettavat viljeltäviksi, mut-
ta ei omistusoikeudella.

3 Pakollisesti myytäviksi joutuneet maatilat, kosket ja kaivannot ovat arvioitavat ja otet-
tavat arvatusta hinnasta valtion omiksi.

4 Kunnille on saatava oikeus pakkolunastuksella haltuunsa hankkia yksityisten tiloja tai osia niistä. Lunastus on luettava sen mukaan, mitä nuo maa-alat tuottavat.

5 Valtion hallussa olevat ja vasta lunastettavat on annettavat tilattomille tai sellaisille
osuuskunnille, joitten jäsenet itse viljelevät maata.6 Valtionapua on annettava etupäässä pikkuviljelystä tarkoittaville toimenpiteille.
Samoin kaikille osuustoiminnan luontoisille yksityisille maatalouden alalla.

7 Torppareille ja maanvuokraajille on saatava täydellinen käyttöoikeus ja myöskin vuokraamansa maan viljelystuotteisiin, sekä
vuokra-ajan loputtua on heille maksettavatäysi korvaus siitä, mitä vuokratun maan arvo on heidän työnsä kautta kohonnut.

8 Metsästys- ja kalastusoikeus on tehtävä omistuksesta riippumattomaksi.

9 Erittäinkin valtion ja kuntain toimenpiteitten olisi maamviljelystä ja sen sivuelinkeinoja kaikilla tarkoituksenmukaisilla keinoilla edistettävä, varsinkin siten, että varsinainen rahvas maalla tulisi tuntemaan uusimmat työtavat ja saisi välttämättömät ammattitiedot.

10 Tilatonta väestöä on sivistettävä ja kasvatettava.

11 Palkollissääntö on lakkautettava.

S


© Riihimäki-historiaa
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com